O Alcalde socialisto de Vigo é condenado pola xusticia a derrubala de urxencia pero segue negándose

quarta-feira, 22 de janeiro de 2014

Crowdfunding do Concello de Amoeiro para sufragar placas de memoria

Traducción Estación Atlántica
 
Concello de Amoeiro
Crowdfunding do Concello de Amoeiro para sufragar a instalación de placas de memoria histórica en lugares públicos que presentan simboloxía fascista 

Co obxecto de dar cumprimento á Lei popularmente coñecida como de Memoria Histórica (Lei 52/2007), pola que se recoñecen e amplían dereitos e establécense medidas en favor dos que padeceron persecución ou violencia durante a guerra civil e a ditadura, o Concello de Amoeiro (Ourense) foi autorizado pola Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense (CTPHOU), en data 31 de outubro de 2013, para instalar placas explicativas de Memoria Histórica en lugares públicos rotulados con simboloxía fascista. Tales localizaciones inclúen 13 fontes públicas e unha antiga escola.
 
Deste xeito, trátase de dar cumprida e definitiva resposta ás demandas da cidadanía, recoñecidas como "peticións lexítimas e xustas, que a nosa democracia, apelando de novo ao seu espírito fundacional de concordia, e no marco da Constitución, non pode deixar de atender". Así mesmo, respéctase tamén o manifestado pola Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados que o 20 de novembro de 2002 aprobou -por unanimidad- unha Proposición non de Lei na que o órgano de representación da cidadanía reiteraba que "ninguén pode sentirse legitimado, como aconteceu no pasado, para utilizar a violencia coa finalidade de impoñer as súas conviccións políticas e establecer réximes totalitarios contrarios á liberdade e dignidade de todos os cidadáns, o cal merece a condena e repulsa da nosa sociedade democrática". Ademais, tamén se asume a condena do franquismo contida no Informe da Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa asinado en Paris o 17 de marzo de 2006, no que se denunciaron as graves violacións de Dereitos Humanos cometidas en España entre os anos 1939 e 1975.

Sobre a base destas consideracións, o Concello de Amoeiro instalará ditas placas explicativas para cumprir, polo menos, catro funciones:

1. pedagógica, ao reflectir a finalidade propagandística e opresora da ocupación simbólica de lugares públicos,
2. de reparación do sentir de repulsa, ao actuar como expresión de denuncia dos abusos acometidos,
3. de concienciación respecto das dramáticas consecuencias da ditadura e, en xeral, das ideoloxías que priman a imposición sobre o diálogo, e
4. de contribución a crear concordia, ao declarar a supremacía da paz e a democracia sobre os totalitarismos e a violencia.

As placas inclúen o seguinte texto:

Memoria Histórica

Estas imaxes pértencen á propaganda dunha ditadura que ocupou cos símbolos os espazos públicos máis emblemáticos. Permanecen aquí como denuncia histórica daquel réxime opresor.
 
A iniciativa, xusta en si mesma, recibiu numerosos apoios a través de comentarios publicados nos medios de comunicación. No entanto, tamén se verteron un número reducido de opinións críticas que consideran inadecuada esta proposta polo custo económico que conlleva; é máis, esgrimiuse -desde posicións que entendemos como demagóxicas- que esta acción non conduce a saír da situación de crise actual e supón un evidente despilfarro.

De ningún xeito compartimos as posicións contrarias á implantación dunhas placas cuxa finalidade é dar cumprimento á lei e reparar os danos cometidos, e menos aínda as que se basean en razonamientos populistas e absurdos. En todo caso, son as instancias gobernamentais as verdadeiras responsables de non dotar de fondos a unha lei que foi consensuada por todos os grupos políticos democráticos do territorio español, así como por outras instancias europeas.

O baixo custo desta actuación -459,80€- pode ser asumido sen gran menoscabo polo concello de Amoeiro, pero consideramos que esta causa require dun impulso adicional que demostre o respaldo popular que concita a implementación de accións dirixidas a materializar a Lei de Memoria Histórica. Tal argumentación ética e solidaria é a que nos impulsa a propugnar un sistema de financiamento colectivo ou crowdfunding que ampare esta e outras iniciativas semellantes nun país que ten moitas débedas pendentes coas vítimas dunha ditadura que ha represaliado a multitude de familias e sumido no esquecemento as barbaries cometidas sen aliviar -sequera simbólicamente- tales atrocidades.

No caso que nos ocupa, solicitamos a realización de donativos de dous euros (2€), que poderán realizarse a través da seguinte plataforma:

http://www.amoeiro.é/CROWDFUNDING/.

Mediante tal medio as axudas recibidas ingresaranse no seguinte número de conta do concello de Amoeiro: 20800418573110006529.

A cantidade recaudada ata o 28 de febreiro de 2014 dedicarase a sufragar o importe antes mencionado, xerándose, así mesmo, un listado cos nomes e apelidos das persoas donantes para mostrar deste xeito a gratitud e o recoñecemento deste concello cara a quen apoiaron esta causa, salvo desexo expreso de que se manteña a achega no anonimato.

Si a cantidade recaudada superase a cifra mencionada, informaríase públicamente do montante sobrante, o cal destinaríase a unha serie de accións dirixidas a homenajear -durante 2014- a memoria da corporación municipal democrática vigente no concello de Amoeiro entre 1931 e 1936, así como a todas as persoas do municipio que foron vítimas do franquismo. A este respecto, debe subliñarse que Amoeiro foi un dos municipios que padeceu máis cruentamente os efectos da represión, xa que a totalidade da súa corporación durante a II República estaba constituída por concelleiros socialistas e eran moitas as persoas do municipio que se integraron en agrupaciones de UGT ou que simpatizaban co progresismo. O seu alcalde, Castor Sánchez Martínez, foi vilmente asasinado, sen recibir xuízo algún, e abandonouse o seu cadáver, xunto ao dun compañeiro, nunha cuneta; outros padeceron cárcere, estiveron escondidos en cuevas ou cuadras, ou tiveron que exiliarse en América. Finalmente, os que se quedaron nesta terra pasaron o resto das súas vidas esquivando lugares e persoas para evitar burlas, abusos e escarnios.

As achegas que superen o humilde importe das placas informativas servirán, deste xeito, para tratar de honrar simbólicamente a memoria e restañar os danos que padeceron as vítimas e os seus familiares, algúns deles aínda vivos. Si as donaciones tamén excedesen estas actuacións, destinaríanse a paliar as situacións de urxencia social que a crise actual ocasiona. Reiteramos que todos os gastos ocasionados serán dados a coñecer públicamente, utilizándose para iso a páxina oficial do concello de Amoeiro (www.amoeiro.es) e as noticias que se difundirán a través dos medios de comunicación en xeral.

Reciban nosa maior gratitud todas as persoas que apoien esta iniciativa de cuestación popular e, en xeral, a honra cara á memoria de quen foron represaliados e esquecidos durante tantos anos por mor da losa do franquismo. A todas as mulleres e homes que contribúan a estes fins: Grazas, moitas grazas.
Imaxe dunha das mencionadas fontes